Všeobecné obchodné podmienky

Čl. I. Úvodné ustanovenia, účel, oblasť platnosti

Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len VOP) je vytvoriť právny rámec vzťahov medzi Apartmánmi TRI STUDNIČKY*** v Demänovskej doline a jeho klientmi s cieľom zabezpečiť informovanosť klienta o podmienkach poskytovaných služieb.

Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy (dohody), ktorou sa apartmány zaväzujú k poskytnutiu služieb a klient k úhrade dohodnutej ceny. Právny vzťah medzi strediskom Apartmánmi TRI STUDNIČKY*** a klientom vyplývajúci zo zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne-záväznými predpismi Slovenskej republiky.

Platí domnienka, že klient sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil, iba že by preukázal, že prístup k nim bol zmarený zavinením ubytovaním v apartmánoch. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú pre Apartmány TRI STUDNIČKY*** záväzné dňom ich zverejnenia a pre klienta okamihom objednania služby.

Čl. II. Definícia pojmov

 1. Klientom sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí zmluvu o poskytnutí služieb s Apartmánmi TRI STUDNIČKY***.
 2. Apartmánmi TRI STUDNIČKY*** sa rozumie prevádzka spoločnosti.
  Apartmány TRI STUDNIČKY
  A3S, s.r.o
  Matúšková 19, 03105 Liptovský Mikuláš
  IČO: 43 822 312
  IČ DPH: SK2022508455
  Unicredit Bank: 1223706005/1111
  IBAN: SK1811110000001223706005
  BIC: UNCRSKBX
  zapísaný v: OR OS Žilina, oddiel.:Sro, vložka č.:19865/L

  (ďalej len apartmány)
 3. Službou sa rozumie akákoľvek činnosť vykonávaná apartmánmi v súlade s jeho predmetom podnikania, najmä však ubytovacie služby.
 4. Okamih úhrady je čas, kedy oprávnený získal možnosť disponovať uhradenými prostriedkami, t.j. dňom pripísania na účet, prevzatím v pokladni a pod.
 5. Škodou sa rozumie skutočná škoda a ušlý zisk. Škoda sa nahrádza v peniazoch, ak však o to oprávnená strana požiada a ak to je možné, nahrádza sa škoda uvedením do predošlého stavu.

ČI.III. Prehlásenie o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť A3S s.r.o, prevádzkovateľ internetovej stránky http://apartmanytristudnicky.sk/, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi manipulované v súlade zo zákonom č. 122/2013Z.z., a v súlade s Obchodnými podmienkami spoločnosti A3S s.r.o