Ubytovací poriadok

 1. V apartmánoch môže byť ubytovaný výlučne iba hosť, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. Predloží príslušnému pracovníkovi apartmánov ihneď po príchode občiansky preukaz, platný cestovný pas, alebo iný doklad totožnosti.
 2. Apartmán je hosťovi rezervovaná do 18.00 hod., ak nie je na objednávke určené inak.
 3. Apartmán užíva hosť po dobu, ktorú si dohodol s pracovníkmi Apartmánov TRI STUDNIČKY***.
 4. V prípade, že nebola ubytovacia doba dopredu dohodnutá, ohlási hosť odchod najneskôr do 10.00 hod. a dovtedy apartmán uvoľní.
 5. Ak sa hosť ubytuje pred šiestou ráno, uhradí cenu ubytovania aj za predošlú noc ak sa nedohodne s pracovníkom apartmánov inak.
 6. Účet za ubytovanie a ostatné poskytnuté služby platí hosť v súlade s platným cenníkom.
 7. Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu byť ponúknutá aj iný apartmán, ako ten, v ktorom bol pôvodne ubytovaný.
 8. V rámci bezpečnosti sa kľúče od apartmánov odovzdávajú na recepcii alebo v úschovnej schránke, apartmány sa zabezpečujú alarmom.
 9. V apartmánoch alebo spoločenských priestoroch Apartmánov TRI STUDNIČKY*** nesmie hosť bez súhlasu vedenia robiť zmeny na zariadení, opravy a akékoľvek zásahy do elektrickej alebo inej inštalácie.
 10. V objekte Apartmánov TRI STUDNIČKY***, a zvlášť vo vnútri v apartmáne, nie je dovolené hosťovi používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa nevzťahuje na elektrické spotrebiče slúžiacej k osobnej hygiene hosťa, ako sú holiace prípadne masážne strojčeky, sušiče vlasov a pod.
 11. Po odchode zhasne hosť v apartmáne a jej príslušenstve svetlá, vypne všetky používané elektrospotrebiče, uzavrie vodovodné uzávery a dvere a kľúč odovzdá na recepcii alebo v úschovnej schránke.
 12. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené ponechávať deti bez dozoru dospelých v apartmáne a v ostatných spoločenských priestoroch.
 13. Hosťovi nie je dovolené brať do apartmánu športové náradie (lyže, lyžiarky, bicykel a pod.)a predmety, na úschovu ktorých je vyhradené miesto.
 14. V čase od 22.00 hod. do 7.00 hod. je hosť povinný dodržiavať nočný pokoj.
 15. V apartmáne môže hosť prijímať návštevy len so súhlasom vedenia Apartmánov TRI STUDNIČKY.
 16. Pri vážnom ochorení alebo zranení hosťa zaistí pracovník Apartmánov TRI STUDNIČKY*** poskytnutie lekárskej pomoci, prípadne prevoz do nemocnice.
 17. Psy a iné domáce zvieratá do 5kg sa môžu zdržiavať v priestoroch Apartmánov TRI STUDNIČKY*** len so súhlasom vedenia, za predpokladu, že majiteľ hodnoverne preukáže dobrý zdravotný stav týchto zvierat.
 18. Pobyt zvieraťa sa účtuje podľa stanoveného cenníka.
 19. Hosť, ktorý je ubytovaný v Apartmánoch TRI STUDNIČKY***, je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že ich závažným spôsobom poruší, má vedenie právo zmluvný pomer s ním ihneď zrušiť a domáhať si náhradu
 20. Za škody spôsobené na majetku Apartmánov TRI STUDNIČKY*** zodpovedá hosť podľa platných predpisov uvedených v inventári a domovom poriadku.
 21. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho zariadenia prijíma vedenie Apartmánov TRI STUDNIČKY***. Kniha prianí a sťažností je k dispozícii na recepcii.
 22. Majiteľov áut upozorňujeme, aby si nenechávali v aute doklady a iné cenné veci.
 23. Majiteľov áut parkujúcich v garáži upozorňujeme na dodržiavanie pravidiel uzatvárania garáže a parkovania na vyhradenom mieste, ktoré budú povedané pri preberaní kľúča pracovníkom Apartmánov TRI STUDNIČKY***.
 24. Ak si hosť objedná pobyt, a z rôznych príčin musí náhle odísť, objednané služby mu budú účtované v plnej cene, aj v prípade, keď ich nevyužije.

V Liptovskom Mikuláši dňa 15.12.2015.