Všeobecné obchodné podmienky

Čl. I. Úvodné ustanovenia, účel, oblasť platnosti

Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len VOP) je vytvoriť právny rámec vzťahov medzi Apartmánmi TRI STUDNIČKY*** v Demänovskej doline a jeho klientmi s cieľom zabezpečiť informovanosť klienta o podmienkach poskytovaných služieb.

Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy (dohody), ktorou sa apartmány zaväzujú k poskytnutiu služieb a klient k úhrade dohodnutej ceny. Právny vzťah medzi strediskom Apartmánmi TRI STUDNIČKY*** a klientom vyplývajúci zo zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne-záväznými predpismi Slovenskej republiky.

Platí domnienka, že klient sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil, iba že by preukázal, že prístup k nim bol zmarený zavinením ubytovaním v apartmánoch. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú pre Apartmány TRI STUDNIČKY*** záväzné dňom ich zverejnenia a pre klienta okamihom objednania služby.

Čl. II. Definícia pojmov

 1. Klientom sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí zmluvu o poskytnutí služieb s Apartmánmi TRI STUDNIČKY***.
 2. Apartmánmi TRI STUDNIČKY*** sa rozumie prevádzka spoločnosti.
  Apartmány TRI STUDNIČKY
  A3S, s.r.o
  Matúšková 19, 03105 Liptovský Mikuláš
  IČO: 43 822 312
  IČ DPH: SK2022508455
  Unicredit Bank: 1223706005/1111
  IBAN: SK1811110000001223706005
  BIC: UNCRSKBX
  zapísaný v: OR OS Žilina, oddiel.:Sro, vložka č.:19865/L

  (ďalej len apartmány)
 3. Službou sa rozumie akákoľvek činnosť vykonávaná apartmánmi v súlade s jeho predmetom podnikania, najmä však ubytovacie služby.
 4. Okamih úhrady je čas, kedy oprávnený získal možnosť disponovať uhradenými prostriedkami, t.j. dňom pripísania na účet, prevzatím v pokladni a pod.
 5. Škodou sa rozumie skutočná škoda a ušlý zisk. Škoda sa nahrádza v peniazoch, ak však o to oprávnená strana požiada a ak to je možné, nahrádza sa škoda uvedením do predošlého stavu.

ČI.III. Osobné údaje a ich ochrana

Zmluvné strany sa dohodli, že klient v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť prevádzkovateľovi ubytovania svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, č. OP alebo č . pasu, číslo telefónu a mailovú adresu podľa osobitného predpisu.

Zmluvné strany sa dohodli, že klient v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť prevádzkovateľovi ubytovania svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ číslo telefónu a mailovú adresu, ako aj svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, č. OP alebo č . pasu, číslo telefónu a mailovú adresu podľa osobitného predpisu.

Klient vyhlasuje, že si je vedomý, že prevádzkovateľ ubytovania v zmysle zákona 18/2018Z.z.. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spracúva a uchováva jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené v kontaktom či ubytovacom formulári, a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a bude ich spracovávať za účelom poskytnutia dohodnutej služby, ako aj na základe osobitných predpisov.

Klient si je zároveň vedomý, že Prevádzkovateľ ubytovania pri svojej činnosti využíva, môže využívať ďalších dodávateľov, či obchodných partnerov, ktorý majú prístup k osobným údajom Klienta. Títo sú však viazaní zmluvou o sprostredkovaní a osobné údaje Klienta chránia v súlade s legislatívou o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ ubytovania sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Klient si je vedomý, že Prevádzkovateľ ubytovania mu vrámci oprávnených činností prevádzkovateľa môže zasielať správy o ponukách a akciách Prevádzkovateľa a iné reklamné či propagačné materiály. Klient môže v budúcnosti toto zasielanie odmietnuť a svoj súhlas odvolať na ktoromkoľvek z kontaktov uvedených na web stránke Prevádzkovateľa.
Klient zároveň potvrdzuje, že si je vedomý, že ďalšie informácie o spôsoboch a účeloch spracúvania má možnosť nájsť na web stránke Prevádzkovateľa v sekcii Ochrana osobných údajov.

Pozrite si aj Hotel Demänová **** vzdialený len 5km od apartmánov

Viac »